Huurakte 1746 Elisabeth Mulkhuijsen

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

Transcriptie van de Huurakte In de hiernavolgende tekst is gestreefd naar een letterlijke weergave van de originele akte uit 1746. Wanneer de originele tekst niet geheel leesbaar was, maar een ‚Äòaan zekerheid grenzend vermoeden‚Äô bestond over de betreffende letters of woorden, dan is dit in de transcriptie tussen rechte haken ( [...] )geplaatst. Niet leesbare letters zijn vervangen door vraagtekens ( ? ), niet leesbare woorden door drie vraagtekens ( ??? ).

Transscriptie

???
???{B}
???
Op heden den twintigsten october 1746
Compareerden voor mij Jacobus Johannes
Vandelaar notaris bij den Ed ??og? Rade ??
en leenhove van Brabant en landen
van overmate geadmitteert, binnen Breda
residerende, ende de getuijgen naar ge
noemt, Willem van Waas Jongeman
wonende alhier, ter [eende] verklaar[t]
verhuert te hebben, en Elisabeth Mulk
huijsen wede?. Hendrik Kip mede alhier
wonende ter andere zijde die bekende
gehuèrt te hebben, Eene Huijsinge en
erve, met alle zijne toebehooren ges???
en gelegen aande noortzijde vand? ???
Jans strate  alhier; de huèrderse beken[t]
zo zij zeijde.
En dat voorden tijd en termijn van
ses agter een volgende jaren, behoudelijk
nogtans ijder der Comparanten haar
berou en optie met de drie eerste
jaren, mits den anderen een halff
jaar voort expireeren vant voors?.
derde jaar dat opseggende ende waar
schouwende aanvank nemende
alderheijligen 1746, en zal expireeren
alderheijligen 1749, ofte 1752.
En dat jaarlijks om en voorde zomme
van sestig Carole guldens te betalen
alle vierendeel jaars precies daar van het
geregte vierde part ter somme van vijfftien
guldens, precies op den verschijndag ofte uijtterl[ijk]
ses weeken daar naar op p[a]ne van expiratie
der huère Indien het den verhuèrder gelief[t]
en anders niet.
Den verhuèrder zal verobligeert zijn, de
voors?. Huijsinge ??. te moeten leevren
en onderhouden water en winddigt en
voorsien van nootzakelijke reparatiën, en
de huèrderse zal gehouden zijn, alle het
gene van binnen gebroken wert ofte
veronagsaampt te weten van glasen ???
laten maken en repareeren.
Den honderdsten pnnink, brand een??? 
lantaeren, mitsgaders inwoender g[ast]
zal den verhuèrder moeten voldoen.
De Huèrderse zal de voorn?. Huijsinge
int geheel aan niemanden mogen over
laten ofte voorts verhuèren, op p[ae]ne van
[nulldeijt] in dien het den E?. huèrder gelief[t].
Tot naarkominge en voldoeninge
vant gene voors?. staat, verbinden
de Comparanten zine Inde hare
perzonen en goederen onder het ???
als na Regten..

 Ende omden Verhu√®rder te nader ende te [beijter] te verseekeren soo is ???
 mede gecompareert Bernardus Kip de welke verklaarde hem voorde huerder
 [en het] nakomen van deze Conditien te stellen, en [bij] Cons???eeren, tot???
 ??? en principalen Huerder, onder de ??? ???
 ?? van diens daar??? ???

Aldus gedaan en gepasseert binnens
Breda voor?.,  ?? ?? van Vuren
en Matthijs van Vuren beijde Borgers
alhier, als getuijgen hier toe versogt 
Willem van Waas
Dit is het X hant merk van de huèrderse die verklaarde niet te konnen schrijven
Bernarduskip
?.V. Vuren
M. V. Vuren

quod Attestor
J.J. [Vandelaar] not?.
1746