I100 Jacob Mulckhuijsen

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

Familie:

  • Vader: Eldert Mulckhuijsen
  • Hijzelf: Jacob Mulckhuijse (geboren in 1759) (I100).
  • Zoon: Jacob Mulckhuyse (geboren in 1795 in 's Gravenhage) (I87).

Overlijdensakte

Akte van overlijden van Jacob Mulckhuijse (deel I)
Akte van overlijden van Jacob Mulckhuijse (deel II)
In het jaar achttienhonderd Eenentwintig den
zesentwintigsten February des voormiddags ten
half twaalf uren zijn voor ons Franciscus Caro-
lus Christiaan Oettinger President Burgemees-
ter ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
stad Amersfoort en geadsisteerd met den secre-
taris gecompareerd Jacob Mulckhuyse van zes en
twintig jaar, Dienaar van Policie en Willem van
Nimwegen van dertig jaar Deurwaarder beide wonende
alhier, welke ons hebben verklaard dat op den
vijfentwintigsten February des avonds ten zeven
uren in het huis staande op de Cingel Wijk?r-
n322 binnen deze stad overleden is Jacob
Mulckhuysen van tweeenzestig jaar, gepen-
sioneerd Sergeant majoor, geboren te Veen
Provincie Gelderland, en gewoond hebbende alhier 


echtgenoot van Johanna Rietmeijer

zoon van Eldert Mulckhuijsen overleden ? kun-
nende de naam van zijne moeder welke mede
is overleden niet worden opgegeven. En
hebben de beide comparanten deze acte na
voorlezing derzelve nevens ons en den secre-
taris onderteekend op dato als boven---

F.C.C. Oettinger   J.Mulckhuyse
W van Deventer     W. van Nimwegen

Overige gegevens

kaart: kaart van Amersfoort (1823)

Links