I812 Everdiena Mulckhuijse

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken
Handtekening van Everdiena Mulckhuijse onder haar testament

Familie

Ouders:

Broer/zus:

Testament

Archief Bommerlerwaard, archiefstuk 185/1655

Openingsakte

Voor schepenen onderges.

Compareerde Jan van Hemert
in huwelijk hebbende Maria
Mulkhuisen die een Zuster van
wijlen Everdina Mulkhuisen
onlangs binnen deeze stad over-
leden, en versogt opening van
gest??tuir en afschrift van
zodane testamentaire dispo-
sitie als dezelve Everdina
Mulkhuizen ten 12 julij 1779
voor Schepenen deeses Ge-
rechts in besloote forme
heeft gemaekt en gepasseert
welk testament door onsens
Secretaris I. Vijvijan  gee?-
trdeert zijnde wij bevonde
hebben met een Rooden sijde
draad omnaait op de vier hoe-
ken met de cachetten van
Schepenen in Rood lak verze-
geld, geheel, gaeft, ongevitieert
en ongecancellert te zijn, en
na gedaene opening van
woord tot woord te luiden
als hier na volgt.

Actum den 10 Febrarij 1796

JV Schull J:Tierens

Opschrift

Voor ons ondergeschreeeve Scheepenen  compareerde Everdina
Mulkhuijsen en verklaarde in het binnenste van dit beslooten
papier begreepen te zijn haer Testament, laatste  off uijtterste
wille, denwelke zij wilde en begeerde, dat na doode van haar
Comparante zal worden geopend, en effect sorteren sal
Zoo als daarin geschreeven staat. Verklarende zij
Comparante Wijdens hiertoe een Competent (?) ? Zuartien
Zeegel gebruijkt te hebben. Actum den 12e Julij
1779

J:?:Mesteecker N:Le Balleur

Testament

Ik ondergeschreeven Everdina Mulkhuijsen, woonen-
de binnen Bo?mel, overdenkende de seekerheijd des
Doods, en de onzeekere ??? van diens, begeerende daar-
omme van mijne tijdelijke goederen te disponeeren.

Dienvolgende verklare ik te legateeren aan mijnen
broeder Johannis Mulkhuijsen getrouwd met Lucia
de Groot een somme van drie honderd Guldens, door
mijne hier na genoemde Erffgeanme een Jaar na mijn
overlijden hem te overhandigen, teneijnde daar??
zijn leeven lang geduurende het Vrugtgebruijk te konnen
genieten, als begeerende: dat deese aan hem gelega-
teerde somma na zijn Overlijden zal moeten devol-
veeren op mijne hierna geinstitueerde Erffgenamen.

Wijdens verklare Ik ondergeschreven tot mijne Uni-
versaele Erffgename, in alle mijn na te latene, zoo
Vaste als gereede en Meubilaire goederen, Actien
en Crediten, Waar en op wat plaatsen dezelve ??
de en geleegen en uijtstaande moogen zijn geene
van dien uijtgezondert te institueren mijne Zus-
ter Maria Mulkhuijsen Huijsvrouw van Jan
van Heemert.

Willende en begeerende Ik ondergeschreeven, dat
deese mijne dispositie effect sorteere, 't zij als
Testament, Codicil, Legaat Gifte ter zaake
datdoods off onder de Leevenden, off soo als best
nae regten sal komen bestaen, Schoon alle

So-
So??? hiertoe gereguireert (?) niet ??/ ge-
observeert. dessen b?? hebbe ik deese eij-
genhandig beseekerd binnen Bommel op heeden den
12e Julij 1700 neegen en Seeventigh

Everdiena Mulckhuijse