I811 Johannes Mulckhuijse

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken
Handtekeningen van J. Mulckhuijse en Lucia de Groot onder hun testament

Familie

Ouders:

 • Cornelia Kerkhof: I226
 • Willem Mullikhuijsen: I224

Broer/zus:

Testament

Archief Bommerlerwaard, archiefstuk 185/1662

Openingsakte

Voor schepenen onderges.

Compareerde Lucia de Groot, Weduwe
van wijlen Johannes Mulkhuizen en
verzogt exhibitie, opening en regis-
tratie van zodane Testamentaire
dispositie, als comparante met wij-
len denzleven haaren man den 6 Fe-
bruarij 1799 voor Scheepenen deezes Ge-
richts beslooten heeft gemaakt en
gepasseert, welk Testament door
onzen secretaris J:Vijvijan geextra-
deert zijnde, bevonden is met een
paersse zijden omnaaijd en
op de vier hoeken met der Schepe-
nen Cachetten in rood lak verzeegeld, geheel
gaaf, ongevitieert, en ongecacel-
leert te zijn, luijdende het
zelve zoo als wij Scheepenen ver-
klaaren na gedane opening van woord tot woord als
volgd

Actum den 29e Julij 1799

G:?:?:De?irieu  C:H:?illevit?

Opschrift

Voor Schepenen ondergeschreeven

Compareerde Johannes Mulkhuisen en Lucia de Groot
Egte Lieden, hun verstand wel magtig, en gebruikende,
zoo als ons schepenen uitterlijk bleek, en hebben
ter secretarije gelegt, en van den secretaris deezes Ge-
richts te rug genoomen, hunne Testamentaire en Codi-
cillaire dispositie den 16e November 1793 en 4 maart 1797 beide
voor schepenen deezes Gerichts in besloote forme ge-
maakt en gepasseert, verklaarende dezelve te casseren
en anulleren, verklarende wijdens in het binnenste
van dit besloote papier vervat en begreepen te wee-
zen hun Testament, laatste en uitterste wil, wil-
lende en begeerende, dat die na overlijden van de
Eerststervende van Comparanten, geopend, van kragt
zijn, en nageleeft worden zal, zoo en gelijk daer
in geschreeven staat. Verklarende Comparanten
daar toe gebruikt te zijn een competent quartiers
zegel. Actum den 6 februarij 1799.

D:verweijde? C:L:V:Kerkwijk

Testament

        D?akkey 14 gt??

Wij ondergeteekende Johannes Mulkhui-
se en Lucia de Groot, Egte Lieden, overden-
kende de zekere dood, en de onzekere
tij en uure van dien, verklaaren niet
van deeze waereld te willen scheiden,
zonder alvorens over onze na te latene
goederen te hebben disponeert, in voege
navolgende

Voor af herroepen, casseeren, en anullee
ren wij alle voorige Testamenten of an-
dere uitterste willen, als wij voor da-
? deezes hebben gemaakt en gepasseert,
en van nieuws disponeerende

Verklaaren wij ondergeteekende malkan-
deren over en weder, en dus de eerst
stervende de lanstleevende, van ons
beide, te stellen, nomineren, en institue-
ren tot zijn of haar eenige en universe-
le Erfgenaam of Erfgenaame, en zulx
in alle de goederen, gereed, en ongereed,
actien, en crediten, niets uitgezonderd,
als de eerst stervende van ons beide met
ter dood zal koomen te ontruijmen, en
na te laaten,
onder Conditie nogtans:

Dat het geen na doode van de langst-
leevende van ons beide zal koomen o-
ver te schieten, twee zeijden zal heb-
ben, en dus de eene helft van dien
zal koomen aan zijde van mij Tes-
tateur, en daar onder mede de kle-
deren tot lijve van mij Testateur behoo-
rende, en de andere of wederhelft aen
zijde van mij Testatrice, waar onder
meede begreepen zijn de kleederen tot lij-
ve van mij testatrice behoorende.
Verklarende ik Testateur de helft, welke
aan mijne zijde mmoet koomen, te maaken
aan, en daar in tot mijn Erfgenaamen
te institueren of substitueren, Basili
Brown woonende te Wageningen, en Hen-
drik Warman, te zamen en ieder voor
de Geregte helft, en bij vooroverlijden
van een van beide, de langstleevende van
dezelve, mits dat zij daar van tot een
Legaat zullen moeten uitkeeren aan Jo-
hanna Westerlaken te Bruchem, dogter
van Gerrit Westerlaken en Aaltje de
Vries Egte Lieden, een som van Vierhon-
derd Gulden, en aan Mattheus War-
man een som van Twee honderd Gul-
den, en de kleederen tot lijve van mij
Testateur behoorende.

Verklaarende ik Testatrice de helft
welke aan mijne zijde moet koomen,
te maaken aan, en daar in tot mij-
ne Erfgenaamen te nomineren, insti-
tueren of substitueren, te weeten Pe-
tronella van Trigt Wed= B:Gielen,
voor een derde part, mits dat zij
daar van tot een Legaat zal moeten
uitkeeren aan haare zuster Lucia
van Trigt huisvrouw van J:?:Boom
Een som van Tweehonderd en vijftig Gulden
aan haare zuster Arnolda van Trigt huis-
vrouw van J:H:Jessen een som van Eenhon-
derd en Vijftig gulden aen Dirk Loef, zoon
van Jan Loef bij Anna van Trigt Ehe-
lijk verwekt een som van Twee honderd gul-
den--
Geertruiden van Leeuwen huisvrouw van
Hendrik van Loon, item Jacobus, Corne-
lis, Dirk en Petronella van Leeuwen te
zaamen en bij voor overlijden van een
van hun, derzelver wettige nagelate kin-
deren, en die ontbreekende, de overgeblee-
vene van dezelve, insgelijx door eender-
de part.

En Hendrik Warman en Cornelia Wille-
mina Warman, en bij voor overlijden
van een van beide, hunne nagelate
kind of kinderen bij representatie,
en die ontbreekende de overgebleevene
en in leeven zijnde van die beiden,
voo 't overige een derde part, mits daer
van tot een Legaat uitkeerende, aan de
kinderen van Petronella Warman, ver-
wekt bij Christoffer Wijtsig ieder een
som van Vijftig Gulden, en aan de
dinderen van Johanna Warman ver-
wekt bij Hendrik van der Eijk ieder
een som van Vijftig Gulden, alles nog
tans met uitzondering van de klede-
ren tot mij Testatrices lijve behoorende,
welke ik Testatrice verklaare te lega-
teren aan mijn Zuster Cornelia Wille-
mina de Groot Wed= Dirk Tilly, en bij
voor overlijden van dezelve, haar wettige
na te latene kind of kinderen of kinds
kinderen bij representatie, voor 1/3 part,
aan Cornelia Willemina Warman, nagelate
Dogter van wijlen mijne zuster Johanna
de Groot aan wijlen Hendrik Warman
in egte verwekt, en bij voor overlijden
van dezelve, haare kind of kinderen
bij representatie insgelijx voor 1/3 part,
en aan Arnolda, Petronella, en Lucia
van Tricht, kinderen van wijlen mijn
Testatrices zuster Dirkje de Groot aen
Ad= van Trigt verwekt, voot overige 1/3 part

Verklaarende wij ondergeschreeven einde-
lijk bij overlijden van de langstlee-
vende van ons beide, tot voogd o-
ver alle minderjarige, welke uit uit krag-
te van onze voorschreeve dispositie uit
de nalatenschap van de langstleevende
van ons beide, zullen koomen te erven,
of acquireeren, mitsgaders executeur
van dit ons Testament te verzoeken,
committeerde, en aan te stellen, onzen
Neef voornoemde Hendrik Warman, gee-
vende aan denzelven al zodane magt, en
gezag, als aan een voogd en Executeur naar rechten
is Competeerende, speciaal met magt
van assumptie en surrogatie, en uitslui-
ting van alle andere.
Verklaarende wij ondergeschreeve dit te
weezen ons Testament, laatste en uit-
terste wil, willende en begeerende dat
die zoo wel bij overlijden van den eerst-
stervende, als van de langstleevende, van
ons beide, effect sorteeren, en nageleeft
worden zal als Testament, Codicil, Le-
gaat, gifte ter zaake des doods, onder
de Leevende, of zoo als naar rechten
best zal konnen of moogen bestaan, al
waaren ook alle vereijschtens niet in
agt genoomen, die houdende voor alhier
geinsereert.---

In kennis der Waarheid hebbe deeze in
geschrift doen stellen, en na rijpe over-
wegeing eignhandig onderteekend te Z-
Boemel den 6:Februarij 1799

J Mulck k huijse
Lucia de Groot nu mulkhujse